Odměna advokáta

Odměna za právní službu se řídí zásadně dle dohody mezi advokátem a klientem (smluvní odměna), a to v závislosti na náročnosti poskytované služby, zejména dle složitosti případu a dle časové náročnosti. Není-li mezi klientem a advokátem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb advokátní tarif ve znění pozdějších předpisů.

Přesnou výši odměny nelze obvykle stanovit bez bližší znalosti konkrétního případu. Proto bude odměna s klientem dohodnuta po poskytnutí bližších informací při projednání záležitosti v advokátní kanceláři.

Dohodou mezi klientem a advokátem může být odměna stanovena jako odměna časová, odměna úkonová, odměna paušální či odměna podílová.

Smluvní odměna časová

Smluvní odměna časová je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby.

V rodinněprávních věcech je základní hodinová konzultační sazba advokátů z kanceláře 3.000 Kč za hodinu plus DPH 21 %. V případě, že konzultaci vede advokátní koncipient, je v rodinněprávních záležitostech základní hodinová konzultační sazba 1.500 Kč za hodinu plus DPH 21 %. U ostatních právních oblastí je základní hodinová sazba 1.500,- Kč plus DPH 21 %, v případě právně složitých a náročných případech se může hodinová sazba časové odměny pohybovat od 1.500 Kč do 3.000 Kč plus DPH 21 %.

Smluvní odměna úkonová

Smluvní odměna úkonová je odměna stanovená podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Co se považuje za úkon právní služby, je stanoveno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, přičemž advokát klientovi při poradě podrobně vysvětlí, jaké úkony právní služby dle advokátního tarifu existují.

Odměna za úkon je stanovena vždy po prvotním nastudování záležitosti, tedy nejprve typicky je účtováno domluvenou časovou odměnou.

Smluvní odměna paušální

Smluvní odměna paušální je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu. Těmto klientům nabízíme možnost hradit právní služby paušální odměnou, tedy dohodnutou pevnou částkou placenou pravidelně (např. měsíčně). Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů na právní služby i v situacích, ve kterých by byl jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby.

Smluvní odměna podílová

Smluvní odměna podílová je odměna, která je dohodou stran stanovena jako podíl na výsledku věci (tj. procento z nároku, který byl přiznán).

Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náklady na překlady a znalecké posudky), dále náhrada za promeškaný čas ve výši 400,- Kč za každou započatou půlhodinu a režijní paušál ve výši 300,- Kč za úkon právní služby v případě úkonové odměny.

Před převzetím věci je klient informován o orientačním rozsahu práce a o orientačních nákladech, které bude dle odhadu advokáta nutné ze strany klienta vynaložit na náklady právního zastoupení. Klient je dále informován o vývoji věci a o dalším vývoji předpokládaných nákladů na právní služby. Po dohodě je možno změnit již vybraný způsob účtování právních služeb.