Klienty zastupujeme zejména v oblastech práva občanského, rodinného, trestního a obchodního:

Občanské právo

Věcná práva

 • sepis a kontrola smluv o převodu nemovitostí (kupní smlouva, darovací smlouva aj.)
 • sepis smluv o služebnostech a věcných právech k nemovitostem (služebnosti, zástavní práva, předkupní práva, věcná břemena, reálná břemena)
 • zastupování v soudním řízení o určení vlastnického, zástavního či jiného práva
 • advokátní úschova při převodech nemovitostí a při jiných transakcích

Závazková práva

 • sepis smluv (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zápůjčce a výpůjčce, smlouvy příkazní, smlouvy nájemní, smlouvy zprostředkovatelské, smlouvy rezervační aj.) analýza a kontrola smluv
 • zastupování při uplatňování nároků ze smluv,
 • zastupování při uplatňování nároků z vad (reklamace)
 • zastupování při uplatňování nároků ze vzniklé škody a k vydání bezdůvodného obohacení
 • vymáhání pohledávek, včetně sepisu žalob, zastupování v exekučním řízení
 • uplatňování nároků vůči státu z titulu nezákonného rozhodnutí či nesprávného úředního postupu
 • uplatňování nároků z práv na ochranu osobnosti, sepis žaloby, zastupování v řízení

Dědické právo

 • poradenství a zastupování v dědickém řízení
 • sepis závětí

Insolvenční právo

 • zastupování v insolvenčním řízení, přihlašování pohledávek, spory o pravost a výši pohledávek

Rodinné právo

 • VÝŽIVNÉ
 • ROZVOD
 • VYPOŘÁDÁNÍ MAJETKU
 • SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PÉČE
 • MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ SMLOUVY
 • JEDNORÁZOVÉ KONZULTACE I KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ
 • DOMÁCÍ NÁSILÍ

 • zastupování a sepis podání v řízení o rozvod manželství
 • zastupování a sepis podání v řízení o péči o nezletilého (střídává, společná či výlučná výchova, svěření do péče, výživné, styk s nezletilým) včetně řízení se zahraničním prvkem, sepis žalob
 • zastupování při mezinárodních únosech dětí
 • zastupování v řízení o schválení právního úkonu za nezletilého
 • sepis majetkových smluv mezi manžely
 • zastupování při vypořádání společného jmění manželů
 • popírání otcovství či mateřství
 • poručenství, pěstounství, opatrovnictví
 • osvojení
 • změna jména či příjmení
 • návrhy na omezení svéprávnosti
 • možno i jednorázové konzultace

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení ve všech jeho fázích
 • sepis trestních oznámení
 • zastupování poškozených a vymáhání jejich nároků, majetkové i nemajetkové újmy
 • zastupování vazebně vězněných
 • zastupování před orgány policejními (a jinými OČTŘ) a v řízení před soudem
 • sepis stížností a odvolání, příp. odporu
 • sepis žádostí o podmíněné prominutí zbytku trestu

Obchodní právo

Obchodní společnosti

 • zakládání společností
 • změny v obchodních společnostech (změna jednatele, prodej obchodního podílu či akcií)
 • prodej společností
 • zastupování v řízení před obchodním rejstříkem
 • poradenství ve věcech obchodních společností

Závazkové právo

 • sepis obchodních smluv včetně smluv vzorových – formulářových (smlouvy kupní, o dílo, úvěrové, mandátní, komisionářské, zprostředkovatelské, o obchodním zastoupení, licenčních, o tichém společenství aj.)
 • analýza a kontrola obchodních smluv
 • sepis všeobecných obchodních podmínek
 • vymáhání pohledávek, včetně zastupování v exekučním řízení
 • zastupování v rozhodčím řízení či v insolvenčním řízení

Právo cenných papírů

 • poradenství při vzniku směnečných závazků
 • zastupování v řízení o vymáhání práv ze směnek  

Právo duševního vlastnictví

 • sepis licenčních smluv
 • zastupování před soudem  

Správní právo

 • katastrální právo – zastupování před katastrálními úřady ve věcech zápisu práv k nemovitostem
 • právo přestupkové a právo správních deliktů – zastupování v řízení před přestupkovými odbory či před odbory dopravními
 • zastupování před živnostenským úřadem
 • zastupování v specifických řízeních před správními orgány
 • sepis správních žalob a zastupování ve věcech řízení o nich  

Pracovní právo

 • sepis pracovněprávních jednání – dohoda o ukončení pracovního poměru, výpověď, okamžité zrušení
 • sepis žalob a zastupování v řízení o náhradu mzdy, nebo o náhradu škody
 • sepis žalob a zastupování v řízení o neplatnost skončení pracovního poměru 

Ústavní právo

 • sepis ústavních stížností zastupování v řízení o ústavní stížnosti před ústavním soudem

a některé další oblasti – neváhejte zavolat či napsat na naši e-mailovou adresu a otázat se

       

PRÁVO SPOTŘEBITELE NA MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Všichni naši klienti jakožto spotřebitelé mají právo na mimosoudní řešení sporů, což se týká i takového případného sporu, který by měli s advokátem. K tomuto právu klientů poskytujeme několik základních informací, abychom je o této možnosti informovali.

Pokud mezi Stanislavem Brunckom nebo Michaelem Strakou jakožto advokátem a Vámi (klienty jakožto spotřebitelem) dojde ke sporu, máte jakožto klienti právo na mimosoudní řešení sporů (MSŘS). Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká advokátní komora. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

CO JE SPOTŘEBITELSKÝ SPOR? Je to spor mezi spotřebitelem a podnikatelem, který mu prodal nějaký výrobek nebo poskytl službu. Bude to tedy i spor vzniklý ze smlouvy o poskytování služeb. Přitom nemusí jít jen o písemně uzavřené smlouvy, postačí smlouva uzavřená ústně nebo i jiným způsobem.

CO JE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ? Je to další způsob možného řešení sporů. Jeho pravidla jsou upravena v zákoně na ochraně spotřebitele. Je to zejména varianta klasického soudního řešení sporů. Neplatí se zde žádné poplatky, je méně formální, měl by být rychlý. Pro účely mimosoudního řešení sporu se přiměřeně použije advokátní smírčí řád.

Informujeme své klienty také o tom, že na Vaši žádost jako spotřebitele Vám vydáme doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste jako spotřebitelé právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace vyžadujete. Při komunikaci s klienty, s nimiž máme uzavřenou smlouvu o poskytování právní pomoci používáme zejména veřejnou komunikační síť a nevyužíváme telefonní čísla s vyšší než běžnou cenou.