JUDr. Bc. Stanislav Bruncko, Ph.D.

 • Spoluautorství u publikace „Občanský zákoník – velký komentář“ (MELZER, Filip, TÉGL, Petr a kol.) Autor komentáře k ustanovením § 928 až 942 – Poručenství (s. 1738 až 1813), k ustanovením § 943 až 947 – Opatrovnictví (s. 1814 až 1854), k ustanovením § 948 až 952 – Opatrovník pro správu jmění dítěte (s. 1855 až 1883), k ustanovením § 953 až 957 – Svěření do péče jiné osoby (s. 1883 až 1912), k ustanovení § 3022 (s. 1974 až 1981). In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. Praha: Leges, 2016, 2064 s. ISBN 978-80-7502-004-8.

 • Hospodaření s výživným dítěte jakožto správa majetku nezletilého dítěte“ BRUNCKO, Stanislav. Hospodaření s výživným dítěte jakožto správa majetku nezletilého dítěte. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2016, č. 9, s. 36-44. ISSN 1210-6348.

 • Manželské majetkové právo ŠÍNOVÁ, Renáta, Ondřej ŠMÍD a Stanislav BRUNCKO. Manželské majetkové právo. In Renata Šínová. BRUNCKO, Stanislav. Manželství. 1. vyd. Praha: Leges, 2014. s. 152-174, 23 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-046-8.

 • BRUNCKO, Stanislav. NEW CHANGES IN MAINTENANCE RELATIONS AFTER THE REFORM OF PRIVATE LAW IN THE CZECH REPUBLIC – THE MAINTENANCE AFTER DEAD OF BREADWINNER. In Robert Holman. Conference Proceedings - SGEM Conference On Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Albena: SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, 2014. s. 693-700, 8 s. ISBN 978-619-7105-25-4. doi:10.5593/sgemsocial2014B21.

 • Odvolání daru pro nouzi a vyživovací povinnost obdarovaného BRUNCKO, Stanislav. Odvolání daru pro nouzi a vyživovací povinnost obdarovaného. Právní rozhledy, Praha: C.H. Beck, 2014, roč. 22, č. 19, s. 656-659. ISSN 1210-6410.

 • Systém rodinného práva po reformě soukromého práva v České republice BRUNCKO, Stanislav. Systém rodinného práva po reformě soukromého práva v České republice. In Martin Hapla. DEN PRÁVNÍ TEORIE - Česko-slovenská doktorandská konference o teorii práva - Sborník příspěvků z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 71-94, 24 s. ISBN 978-80-210-7369-2.

 • Účel a podstata výživného BRUNCKO, Stanislav. Účel a podstata výživného. In Zdeňka Králíčková, Martin Kornel, Jiří Valdhans. Sborník z konference DNY PRÁVA 2013 – DAYS OF LAW 2013 - Část V. - Právo na výživné v. vyživovací povinnost. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 6-28, 23 s. ISBN 978-80-210-6812-4.

 • Kde se v zákoně skrývá biologický nebo sociální rodič? BRUNCKO, Stanislav. KDE SE V ZÁKONĚ SKRÝVÁ BIOLOGICKÝ NEBO SOCIÁLNÍ RODIČ? In JUDr. Šmíd Ondřej, Ph.D.; JUDr. Westphalová Lenka, Ph.D.. Dny práva 2012 – Days of Law 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 1252-1265, 14 s. ISBN 978-80-210-6319-8.

 • Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje SELUCKÁ, Markéta, Miloslav HRDLIČKA, Slavomír HALLA, Marián ROZBORA, Eva DOBROVOLNÁ, Tomáš HÜLLE, Michal VLASÁK a Stanislav BRUNCKO. Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje. Praha: C.H.Beck, 2013. 268 s. EPI - Právní instituty. ISBN 978-80-7400-471-1.

 • Recenze - Čevelová Z. Gender, víra a manželství v “dlouhém” 19. století. Možnosti interpretace katolických normativních pramenů. BRUNCKO, Stanislav. Recenze - Čevelová Z. Gender, víra a manželství v “dlouhém” 19. století. Možnosti interpretace katolických normativních pramenů. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. 2 s. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Vol. 11/2013. ISSN 0231-6625.

 • Recenze - Miroslav Frýdek a kolektiv: Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny BRUNCKO, Stanislav. Recenze - Miroslav Frýdek a kolektiv: Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 1 s. Časopis pro právní vědu a praxi. č. 3/2013. ISSN 1210-9126.

 • Výživné za první republiky BRUNCKO, Stanislav. Výživné za první republiky. In Ladislav Vojáček, Jaromír Tauchen. I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva - Sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 22-41, 20 s. ISBN 978-80-210-6381-5.

 • Nová příbuzenství s právním významem BRUNCKO, Stanislav. NOVÁ PŘÍBUZENSTVÍ S PRÁVNÍM VÝZNAMEM. In JUDr. Eva Žatecká, Ph.D., Mgr. Lucia Kováčová, Mgr. Lucie Nechvátalová, Mgr. Vojtěch Vomáčka. Cofola 2012 The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 27-33, 7 s. ISBN 978-80-210-5929-0.

 • Právo na výživné v České republice a jeho souvislost s lidskými právy BRUNCKO, Stanislav. PRÁVO NA VÝŽIVNÉ V ČESKÉ REPUBLICE A JEHO SOUVISLOST S LIDSKÝMI PRÁVY. In Masarykova univerzita. Dny práva 2011 – Days of Law 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 1-7, 7 s. ISBN 978-80-210-5913-9.

Mgr. Michael Straka

 • Právní kontext pro nařizování programů pro zvládání agrese ve správním a trestním řízení STRAKA, Michael a Lucie ZATLOUKALOVÁ. Právní kontext pro nařizování programů pro zvládání agrese ve správním a trestním řízení. In Konference Násilí pod kontrolou. 2019.

 • Rozbor skutkové podstaty trestného činu podvodu z pohledu revizního technika při udělování licence FVE a nejnovější uzavřené i živé kauzy z oblasti fotovoltaiky z pohledu trestní obhajoby STRAKA, Michael. Rozbor skutkové podstaty trestného činu podvodu z pohledu revizního technika při udělování licence FVE a nejnovější uzavřené i živé kauzy z oblasti fotovoltaiky z pohledu trestní obhajoby. In Unie soudních znalců. Sborník z konference Elektrotechnik mezi paragrafy. 2019, s. 7-12.

Mgr. Lucie Zatloukalová

 • Konec manželství je plný komplikací. Vše, co potřebujete vědět o rozvodu ZATLOUKALOVÁ, Lucie. Konec manželství je plný komplikací. Vše, co potřebujete vědět o rozvodu. 2021. vyd. Czech News Center, 2021.

 • Marriage for all? ZATLOUKALOVÁ, Lucie. Marriage for all? In Webinar Conference for Doctoral Students, “Saving Families - Saving Values”. 2021.

 • Ochrana obydlí nesezdaných partnerů v českém právu ZATLOUKALOVÁ, Lucie. Ochrana obydlí nesezdaných partnerů v českém právu. Právo a rodina: rodina, maželství, děti a mládež, dědictví. Linde Praha akciová společnost, 2021. ISSN 1212-866X.

 • Dokud nás smrt nerozdělí: úvahy nad právem na rozvod KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka a Lucie ZATLOUKALOVÁ. Dokud nás smrt nerozdělí: úvahy nad právem na rozvod. In Právní rozhledy, Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2019, roč. 27, č. 17, s. 573-580.

 • Právní kontext pro nařizování programů pro zvládání agrese ve správním a trestním řízení STRAKA, Michael a Lucie ZATLOUKALOVÁ. Právní kontext pro nařizování programů pro zvládání agrese ve správním a trestním řízení. In Konference Násilí pod kontrolou. 2019.

 • Quo Vadis Marriage? KORNEL, Martin a Lucie ZATLOUKALOVÁ. Quo Vadis Marriage? In Zdeňka Králíčková, Martin Kornel, Jiří Valdhans. DNY PRÁVA 2018 - DAYS OF LAW 2018 Part I. Marriage for all? Brno: Masaryk University, 2019. s. 69-78.

 • Společné jmění partnerů? Aneb správa a režim jmění v nesezdaném soužití v porovnání se společným jměním manželů ZATLOUKALOVÁ, Lucie. Společné jmění partnerů? Aneb správa a režim jmění v nesezdaném soužití v porovnání se společným jměním manželů. In JANOVEC, Michal; POHL, Jakub; ZAHRADNÍČKOVÁ, Marika; MALÝ, Jan; ŠÍP, Josef; FERFECKÝ, Jan (eds.). Sborník COFOLA 2020. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 610-627. ISBN 978-80-210-9670-7.

 • Recenze ke knize Boele-Woelki K. – Ferrand F. – Gonzáles- Beilfuss C. – Jänterä-Jareborg M. – Lowe N. – Martiny D. – Todorova V. Principles of European Family Law Regarding Property, Maintenance and Succession Rights of Couples in de facto Unions ZATLOUKALOVÁ, Lucie. Recenze ke knize Boele-Woelki K. – Ferrand F. – Gonzáles- Beilfuss C. – Jänterä-Jareborg M. – Lowe N. – Martiny D. – Todorova V. Principles of European Family Law Regarding Property, Maintenance and Succession Rights of Couples in de facto Unions. 2019. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva, 2020, roč. 159, s. 809-812. ISSN 0231-6625.

 • Principles of European Family Law as an Inspiration for Law Makers in Europe ZATLOUKALOVÁ, Lucie. Principles of European Family Law as an Inspiration for Law Makers in Europe. In Sborník COFOLA 2021. 2021. ISBN 978-80-210-9981-4

Mgr. Veronika Kozlová

 • Dítě v rodině s výskytem domácího násilí KOZLOVÁ, Veronika a Jana LEVOVÁ. Dítě v rodině s výskytem domácího násilí. In Práva dítěte. 2014.

 • Ochrana dítěte v rodině s výskytem domácího násilí KOZLOVÁ, Veronika. OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ. In Právní rozpravy. 2014.

 • Ochrana dítěte v rodině s výskytem domácího násilí KOZLOVÁ, Veronika. OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ. In Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Právní rozpravy. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 202-. ISBN 978-80-87952-02-3.

 • Ochrana proti domácímu násilí pomocí vykázání KOZLOVÁ, Veronika. Ochrana proti domácímu násilí pomocí vykázání. In Setkání Libereckého kraje. 2014.

 • Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ KOZLOVÁ, Veronika. Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ. In Králíčková, Kornel, Valdhans. Sborník příspěvků z konference Dny práva 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 67-74, 161 s. ISBN 978-80-210-6812-4.

 • Domácí násilí - zákon a skutečnost KOZLOVÁ, Veronika a ADRIENA BUDÍNOVÁ. Domácí násilí - zákon a skutečnost. 2013.

 • Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém KOZLOVÁ, Veronika a Martina CIRBUSOVÁ. Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém. In Sborník příspěvků z konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu. Jihlava: Krajský úřad Kraje Vysočina, 2013.

 • Child as a Witness of Domestic Violence KOZLOVÁ, Veronika. Child as a Witness of Domestic Violence. 2013. vyd. Sydney, Australia: World Congress on Family Law and Children’s Rights Inc., 2013. 6 s.

 • Domácí násilí KOZLOVÁ, Veronika. Domácí násilí. In Přednáška pro univerzitu třetího věku v sídle veřejného ochránce práv. 2012.

 • Domácí násilí v novém občanském zákoníku KOZLOVÁ, Veronika. Domácí násilí v novém občanském zákoníku. In Cofola conference. 2012.

 • Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém KOZLOVÁ, Veronika, Martina CIRBUSOVÁ a Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém. In Konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu. 2012.

 • Kdo může být obětí domácího násilí (v rámci Cofola conference) KOZLOVÁ, Veronika a Martina CIRBUSOVÁ. Kdo může být obětí domácího násilí (v rámci Cofola conference). 2012.

 • Nový občanský zákoník (v rámci Cofola conference) KOZLOVÁ, Veronika a Martin KORNEL. Nový občanský zákoník (v rámci Cofola conference). 2012.

 • Rodinné právo – Czech Family Law KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Radovan DÁVID, Martin KORNEL, Anna HOŘÍNOVÁ, Michaela JANOČKOVÁ, Jana VOLKOVÁ a Veronika KOZLOVÁ. Rodinné právo – Czech Family Law. 4. aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISSN 1802-128X.

 • “Zažíváte násilí ve vztahu? Nasloucháme Vám…“ KOZLOVÁ, Veronika, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Martina CIRBUSOVÁ. “Zažíváte násilí ve vztahu? Nasloucháme Vám…”. In “Zažíváte násilí ve vztahu? Nasloucháme Vám…”. 2012.